હિરાબાઈ એ મહિલા જે લાવરીશ લાશો ની ફોઈ બની ને એમના અંતિમ સંસ્કાર કરે છે.

હમીદિયા હોસ્પિટલ ભોપાલમાં છે. એક મોટી હોસ્પિટલ છે. તેની નજીકનું એક મંદિર,જ્યાં એક આધેડ મહિલા ઘણીવાર જોવા મળે છે. લોકોને

Continue reading