ઘરેથી ભાગેલા પ્રેમી જોડા માટે સ્વર્ગ છે આ મંદિર,સુવિધાઓ સાથે મળે છે પુરી સુરક્ષા.

જ્યારે પણ ઘર વાળા લગ્નની સામે હોય છે તો કેટલાંક પ્રેમી પ્રેમિકા ઘરથી ભાગવા જેવા મોટા નિર્ણય લે છે. જો

Continue reading