પિતા એ ઉંટ ગાડી ચલાવી ને પુત્રી ને ભણાવી, પુત્રી હવે કરશે મુખ્યમંત્રી ની સુરક્ષા

સ્ત્રીઓ આજે દરેક ક્ષેત્ર માં પુરુષો સાથે પગલે પગલે મળી ને ચાલી રહી છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી આવવા વાળી સ્ત્રીઓને સખત

Continue reading