પ્રેગનેટ સ્ત્રીઓને સરકારી કાર્યક્રમાં બોલાવ્યા,ખાવાની સાથે ફોટો પાડીને ખાલી પેટ પાછા મોકલ્યા.

પશ્ચિમ બંગાળમાં નાદિયા જિલ્લો છે. અહીં એકીકૃત બાળ વિકાસ સેવાનો કાર્યક્રમ હતો. નામ હતું પોષણ જાગૃકતા કાર્યક્રમ. આ કાર્યક્રમ માં

Continue reading